Algemene voorwaarden

Lavoro Espresso Service
Watermunt 75
2498 DN  ‘s-Gravenhage

KvK nummer: 72045353
Btw-nummer: NL001719454B76


Artikel 1. Definities

De navolgende termen worden gebruikt in de algemene voorwaarden. Hier volgt een toelichting van haar betekenissen.

Lavoro Espresso Service: Een eenmanszaak gevestigd in ‘s-Gravenhage.
Klant: Natuurlijke persoon die handelt in de naam van beroep of bedrijf, of rechtspersoon, met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Lavoro Espresso Service wordt gesloten. Ook wel de opdrachtgever of wederpartij genoemd. 
Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Lavoro Espresso Service. 
Betaalperiode: De vooraf afgesproken termijnen waarbinnen het vooraf afgesproken bedrag volbracht moet worden. 

Artikel 2. Persoonsgegevens

 1. Klant dient correcte persoonsgegevens te verstrekken.
 2. Levering van onze diensten zullen plaatsvinden bij het door klant opgegeven adres en e-mailadres.
 3. Wijzigingen van uw persoonsgegevens dienen bij Lavoro Espresso Service aangegeven te worden via info@lavoroservice.nl.
 4. Voor het gebruik van uw gegevens verwijst Lavoro Espresso Service u naar onze privacyverklaring. Hier is gedetailleerd uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 3. Betaling en automatische incasso

 1. Alle betalingen vinden plaats in euro’s.
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw. 
 3. Klant is gerechtigd om een prijswijziging te gebruiken als grond voor ontbinding van afspraken.
 4. In geval van betaling middels factuur, dient de betaling binnen de genoemde termijn te geschieden. Bij afwezigheid van een termijn dient deze betaling binnen 14 dagen te geschieden.
 5. In geval van automatische incasso kan het bedrag na de vooraankondiging direct geïnd worden door Lavoro Espresso Service of het gebruikte incassobureau.
 6. Bij overschrijding van betalingstermijn is klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 2% per maand, berekend over het openstaand bedrag.
 7. Indien klant het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, is Lavoro Espresso Service gerechtigd haar diensten op te schorten of hosting te ontbinden. Het bedrag is dan nog steeds verschuldigd. De kosten lopen dan, op de rente na, niet meer op.
 8. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor de rekening van de klant. Voor zover klant een consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gekoppeld aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten. Dit conform besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Klanten zijn ook gebonden aan onze betalingsvoorwaarden te vinden in artikel 3.
 

Artikel 4. Contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag ten name van Lavoro Espresso Service te ‘s-Gravenhage.
 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Lavoro Espresso Service op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Lavoro Espresso Service is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Lavoro Espresso Service is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 5. De rechter te ‘s-Gravenhageis bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Lavoro Espresso Service kennis te nemen. Lavoro Espresso Service blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.
 

Artikel 5. Wijziging van de voorwaarden

 1. Lavoro Espresso Service behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 

Artikel 6. Geschillenbeslechting

 1. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over deze voorwaarden worden indien niet via mediation te regelen, voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
 3. Een klant kan daarnaast ook gebruik maken van het Europese Platform van Onlinegeschillenbeslechting.

 

Privacyverklaring
Lavoro Espresso Service

Lavoro Espresso Service verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Lavoro Espresso Service acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerkingen houden wij ons aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lavoro Espresso Service is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het doel deze te verwerken. De gegevens tot onze beschikking in onze administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger hierom verzoekt.

Lavoro Espresso Service verwerkt de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer.

Financiële gegevens: IBAN en betaalgegevens.

Lavoro Espresso Service bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken; waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.  

Lavoro Espresso Service behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet met derden zonder uw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en financiële gegevens te beschermen. Wij zullen uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Waar hebt u recht op?

De wet AVG geeft u bepaalde rechten betreffende uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage
  • Dit recht maakt het voor u mogelijk om in te zien welke gegevens wij van u hebben.
 • Recht op correctie
  • Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van u hebben, moeten wij dit corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  • Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten verwijderen als u hierom vraagt.
 • Recht op beperking van een verwerking die wij uitvoeren
  • In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Recht van bezwaar
  • In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen aan een andere instelling
  • Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan een andere instelling.
 

Mocht u beroep willen doen op een van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met ons via info@lavoroservice.nl.

Laatste update: 3 december 2019


Cookieverklaring
Lavoro Espresso Service

Lavoro Espresso Service maakt gebruik van cookies. Cookies zijn technieken die informatie inzamelen en gebruiken. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ingelogd blijven op de website en taalinstellingen onthouden. Cookies worden ook door adverteerders gebruikt om uw internetgedrag bij te houden teneinde u betere en meer relevante advertenties aan te bieden. Advertenties zijn meestal nodig voor het bekostigen van een website. Hieronder leest u meer over wat voor cookies wij gebruiken. De onderstaande tekst kan op ieder moment aangepast worden. Deze aanpassing kan het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving of om andere redenen.

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die de website voor ons en de bezoekers beter laat functioneren. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Ingevulde gegevens onthouden zodat u deze niet steeds opnieuw dient in te vullen.
 • Het doorgeven van informatie op een van de pagina’s aan een andere pagina.
 • Het opslaan van uw persoonlijke voorkeuren zoals: taal en locatie.
 • Het blokkeren van spam bots en dergelijke ongewenste activiteiten.
 

Analytische cookies:

Dit zijn cookies die uw gedrag op onze website in de gaten houdt. Zo kunnen wij achterhalen wat men het meest interessant vindt op de website. Ook houden deze cookies bijvoorbeeld bij hoeveel mensen onze website bezoeken. Deze gegevens worden bijgehouden en toegepast om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om Lavoro Espresso Service als bedrijf zo te doen groeien. De volgende gegevens worden door onze analytische cookies bijgehouden:

 • Hoeveelheid bezoekers.
 • De duur van onlineactiviteiten, per pagina en per activiteit.
 • Clicks en andere vormen van input, exclusief tekst en symbolen.
 

Cookies om onze artikelen via social media te kunnen delen:

Onze artikelen kunnen snel en gemakkelijk via social-mediaknoppen gedeeld worden. Voor het gebruik van deze knoppen zijn social media cookies benodigd, zodat u kunt inloggen en onze content kan delen via social media. Deze bedrijven kunnen mogelijk via de knop uw surfgedrag bijhouden. Voor verdere informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de website van het betreffende social-mediabedrijf. Hieronder een lijst met links naar de privacy/cookie-verklaringen van social-mediabedrijven waarmee u onze artikelen kunt delen.

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram

Let op: deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Lavoro Espresso Service heeft hier geen invloed op.

Mocht u vragen hebben over de cookies, dan kunt u contact opnemen met ons via Info@lavoroservice.nl.

Laatste update: 3 december 2019